ഞങ്ങളവൾക്ക് ഒരു കുറവും വരുത്തിയില്ല. വേണ്ടതൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്താ വളർത്തിയത്… അമ്മ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു…

ഒറ്റ ~ രചന: നയന സുരേഷ് കുളിമുറിയിൽ ന ഗ്ന യായി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അവളെ ആദ്യം കണ്ടത് പണിക്കു വരുന്ന ശാന്തയാണ് … നൂ ലിഴ ബന്ധമില്ലാതെ ആ പതിനേഴുകാരി ബാത്ത് റൂമിന്റെ താഴത്ത് കമിഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നു … ഒരു …

ഞങ്ങളവൾക്ക് ഒരു കുറവും വരുത്തിയില്ല. വേണ്ടതൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്താ വളർത്തിയത്… അമ്മ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു… Read More

മകളുടെ അത്തരം വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അവരെ തളർത്തി. മാഷിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഇതാരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല…പ്രിയ തന്റെ മൊഴിയിൽ ഒറച്ചു നിന്നു…

രചന: നയന സുരേഷ് (വൈദേഹി) എട്ടു വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ .മരിക്കും മുൻപ് ‘ഞാനാരെയും ഒന്നും ചെയ്തട്ടില്ല .. അവളെന്റെ മകളായിരുന്നു ‘ എന്ന് ചുവരിൽ ‘കല്ല് കൊണ്ട് എഴുതിയിരുന്നു .. അന്നത്തെ പത്രവാർത്തകളിൽ …

മകളുടെ അത്തരം വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ അവരെ തളർത്തി. മാഷിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഇതാരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല…പ്രിയ തന്റെ മൊഴിയിൽ ഒറച്ചു നിന്നു… Read More