അന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു കലിപ്പൻ ന്റെ സ്വന്തം ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്.. അവളുടെ കണ്ണൊന്നു…

രചന: ശിവന്റെ മാത്രം സതി :::::::::::::::::::::::: “ഇവന്മാർ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്കുവാണോ എന്തോ….? വന്നത് മുതൽ ഞാൻ ഈ കോളേജ് മുഴുവൻ തപ്പി നടക്കുകയാ രണ്ടിനെയും… ഇനി ആ വാകമരത്തിന്റെ അവിടെ എങ്ങാനും ഉണ്ടോന്നു ആവോ.. എന്തായാലും പോയി നോക്കാം.. …

അന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു കലിപ്പൻ ന്റെ സ്വന്തം ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന്.. അവളുടെ കണ്ണൊന്നു… Read More