ആനി..പതിനാറു  വർഷമായി എന്നോടൊപ്പം ജീവിച്ചവളാണ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്…

കനൽ കൂടുകൾ… രചന: സാജുപി കോട്ടയം ::::::::::::::::::::: മറ്റൊരാൾക്ക് പോലും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നൂണ്ട് കയറാൻ ഒരു നൂൽ പഴുത് പോലും അവശേഷിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് വില്യംസ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടു മക്കളെയും ചേർത്തുപിടിച്ച് ജീവിതത്തിൽ തലയുയർത്തി തന്റെടത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ആനിയെയും അവളുടെ സ്നേഹത്തെയും ഹൃദയത്തിന്റെ …

ആനി..പതിനാറു  വർഷമായി എന്നോടൊപ്പം ജീവിച്ചവളാണ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്… Read More