മറുപടി പറയാതെ ഞാൻ താഴെയ്ക്ക് ഓടി ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്തു എന്നോ വാങ്ങി വെച്ച രണ്ട് പട്ടവും കൊണ്ട് തിരിച്ചെത്തി…

പട്ടം രചന: Aruna Rs ഒഴിവു സമയങ്ങളിൽ മട്ടുപ്പാവിൽ ഇരിക്കുക ഒരു പതിവയിരിന്നു, വിമാനത്താവളത്തിനും റയില്‍വെ സ്ടെഷനും അടുതയതിനാൽതന്നെ തന്നെ ഇടയ്ക്കുള്ള ട്രെയിനിന്റെ ശബ്ദം ശ്രെദ്ധിക്കാനും പറന്നു പറന്നു ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന വിമാനത്തെ നോക്കിയിരിക്കാനും നല്ല രസമാണ് .നേരം ഇരുട്ടും വരെ …

മറുപടി പറയാതെ ഞാൻ താഴെയ്ക്ക് ഓടി ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്തു എന്നോ വാങ്ങി വെച്ച രണ്ട് പട്ടവും കൊണ്ട് തിരിച്ചെത്തി… Read More

ചില സമയത്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹത്തിന് വിപരീതമായേ നടക്കുള്ളൂ, കുറെ സമയം ആ റിസൾട്ടിൽ…

മീര രചന: Aruna Rs സിസ്റ്റർ ,രണ്ട് ദിവസമായി പനി ആണ് …..തിരക്കിട്ടു ക്ലിനിക്കിൽ നിന്നും വാർഡിലേക്ക് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി . സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ .ഇരിക്കൂ ,കൊറോണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം . വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മരുന്നും കൊടുത്തു …

ചില സമയത്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹത്തിന് വിപരീതമായേ നടക്കുള്ളൂ, കുറെ സമയം ആ റിസൾട്ടിൽ… Read More