കന്യക ആയ മകൾ ആയി ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടും. ലോകം അത് വിശ്വസിച്ചേ പറ്റു…

രചന: ബിബിൻ മോഹൻ ഈ മുറിയിൽ കിടന്നു ഞാൻ ഒരുപാട് കരഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആണല്ലോ…ഇപ്പൊ എന്തെ പറ്റാത്തെ…. അവൾ കിടക്കയിൽ എണീറ്റ് ഇരുന്നു….പുറത്തു മഴ പെയ്തു തളർന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇടറിയ താളം ആണ് മഴയ്ക്ക്. ജീവിതത്തിലെ കണ്ടു പരിചയിക്കാത്ത ഏതോ ലോകത്തെ കാഴ്ചകൾ …

കന്യക ആയ മകൾ ആയി ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടും. ലോകം അത് വിശ്വസിച്ചേ പറ്റു… Read More