കൊടിമരങ്ങളുടെ ശിരസ്സിൽ പാറുന്ന ചുവന്ന പാതകകൾ കണ്ടു. ചുവന്ന ചിന്തകൾ, ആശയങ്ങൾ…

രക്തസാക്ഷിക്കുന്ന് ~ രചന: Jithin udayakumar It is the cause, not the death that makes the martyr.        – Napoleon Bonaparte ഒന്ന് ഗർഭാവസ്ഥയുടെ നീണ്ട ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും പിറവിയിലേക്ക് ഉണരുമ്പോൾ അയാൾ …

കൊടിമരങ്ങളുടെ ശിരസ്സിൽ പാറുന്ന ചുവന്ന പാതകകൾ കണ്ടു. ചുവന്ന ചിന്തകൾ, ആശയങ്ങൾ… Read More