ചേട്ടൻ പ്രവാസിയല്ലേ? ചേച്ചിയ്ക്കും കാണില്ലേ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചേച്ചിയ്ക്കു എന്തും എന്നോട് ചോദിക്കാം

പ്രവാസിയുടെ ഭാര്യ – രചന:ജോസ്ബിൻ റൂമിൽ കട്ടനടിയ്‌ക്കാനുള്ള (മദ്യപാനം) തിരക്കിനിടയിലാണ് അരുൺ എന്നെ വിളിച്ച് അവർക്കൊപ്പം ചേരാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അവർക്കൊപ്പം ചേരാൻ ഞാൻ വിസമതിച്ചു.. എന്റെ അച്ചായോ ഈ മണലാരത്തിൽ വന്ന് കഷ്ട്ടപ്പെട്ടു പണം മുഴുവൻ നാട്ടിലോട്ട് അയക്കാതെ ഇടയ്ക്കൊന്നു …

ചേട്ടൻ പ്രവാസിയല്ലേ? ചേച്ചിയ്ക്കും കാണില്ലേ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചേച്ചിയ്ക്കു എന്തും എന്നോട് ചോദിക്കാം Read More