ഈയിടെ ആയി ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടും, അത്രയും ഈ…

ചെലചാട്ടി രചന: Lakshmika Anand ചെലചാട്ടിയുടെ ചെല കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉണരു ന്നത്, എപ്പോ ചെലചാട്ടി മുറ്റത്ത് വന്ന് ചെലച്ചാലും അപ്പോഴെല്ലാം കലഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഒരു ദുശകു ന പക്ഷി ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്,ഈയിടെ ആയി ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ …

ഈയിടെ ആയി ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടും, അത്രയും ഈ… Read More