അമ്മയിൽ നിന്നും കൈകൾ വേർപ്പെടുത്തി അഭയ പിന്തിരിഞ്ഞ് നടക്കാനൊരുങ്ങിയതും…

ശ്രീദേവി രചന: Nima Suresh കോടതി വരാന്തയിലൂടെ തലയുയർത്തി പിടിച്ച്‌ കൂസലന്യേ നടന്നകലുന്ന “ശ്രീദേവി” യെ “മഹേഷ്‌” ഉള്ളിലുറഞ്ഞ കോപത്തോടെ നോക്കി നിന്നു…..ദേവിയുടെ ഇടം കൈ വിരലുകൾ തന്റെ ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള മകൾ “അഭയ”യുടെ വലം കൈ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ ദൃഢതയോടെ …

അമ്മയിൽ നിന്നും കൈകൾ വേർപ്പെടുത്തി അഭയ പിന്തിരിഞ്ഞ് നടക്കാനൊരുങ്ങിയതും… Read More