ചോദ്യം സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ വേഗം ഒഴിഞ്ഞു മാറും.അത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവളൊന്നും ചോദിക്കാറില്ലായിരുന്നു. ..

കാർകൂന്തൽ….!!! രചന: RASNA “”” ടീ ഭ്രാന്തി…..!!! നിനക്ക് വട്ടുണ്ടോ എന്നും അമ്പലത്തിൽ വരാൻ? വന്നാലോ അമ്പലത്തിൽ കയറാതെ ഈ ആൽമരച്ചുവട്ടിലിരിക്കും. എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം?””” കൈയിലെ ആലില പൂവിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ദാവണിക്കാരിയിൽ ഒരു പുഞ്ചിരി വിടർന്നു. “”” സഖാവെന്താ …

ചോദ്യം സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ വേഗം ഒഴിഞ്ഞു മാറും.അത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവളൊന്നും ചോദിക്കാറില്ലായിരുന്നു. .. Read More