വീടു വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മുവിനോട് മാഡം വിളിച്ചുപറഞ്ഞത്…

വിഷാദത്തിന്റെ നീലമേഘങ്ങള്‍ രചന: Sangeetha K H അമ്മൂ ,നിനക്കൊരു ഫോൺ വന്നിട്ടുണ്ട്”. വീടു വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മുവിനോട് മാഡം വിളിച്ചുപറഞ്ഞത്. ആരാ തന്നെ ഈ നേരത്ത് വിളിക്കാൻ എന്ന് കരുതി ഫോൺ റിസീവർ എടുത്തപ്പോൾ അമ്മാവന്റെ ശബ്ദമാണ് കേട്ടത്. “അമ്മുവേ …

വീടു വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അമ്മുവിനോട് മാഡം വിളിച്ചുപറഞ്ഞത്… Read More

എത്ര അവഹേളനം സഹിച്ചാവും ആ അമ്മയും കുഞ്ഞും കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക…

സ്പർശം രചന: Sangeetha K H ഇന്ദു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നു. ആകെ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും നേരം കണ്ടത് സ്വപ്നം ആയിരുന്നു എന്ന് ഓർമിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കുക്കൂ ക്ലോക്കിലെ പക്ഷി ചിലച്ചു… പുലരാൻ ഇനിയും സമയം ഉണ്ട്. ഇന്നിനി …

എത്ര അവഹേളനം സഹിച്ചാവും ആ അമ്മയും കുഞ്ഞും കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക… Read More