ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് എല്ലാം പഠിച്ച ഞാൻ കണ്ടക്ടർ ജോലിക്കു ശുഭാരംഭം കുറിച്ചു…

ഒരു ബസ് പ്രണയകഥ.. രചന: Sivan Thandassery ഡിഗ്രി പഠനം കഴിഞ്ഞ്, തെക്ക് വടക്ക് തേരാ പാരാ നടക്കുമ്പോഴാണ് കൂട്ടുകാരൻ്റെ ക്ഷണം.. “ഡാ നീ വരുന്നോ ഞാൻ ഡ്രൈവർ ആയി പോണ ബസിൽ കണ്ടക്ടറുടെ ഒഴിവുണ്ട് വേണെങ്കിൽ പോരെ. “ മനസിൽ …

ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് എല്ലാം പഠിച്ച ഞാൻ കണ്ടക്ടർ ജോലിക്കു ശുഭാരംഭം കുറിച്ചു… Read More