ഡോ, താൻ വീഡിയോ കോളിൽ വരോ. ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെടോ. കുറെ ആയി തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട്…

മൗനനൊമ്പരം – രചന: സ്മിത കല്യാൺ സെ തിരുവനന്തപുരം തക് ജാനെ വാലി കേരള എക്സ്പ്രസ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 3 പർ ആനെ വാലി ഹൈ… രാജീവ് ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നടന്നു. ആദ്യമായാണ് ഭാര്യയും കുട്ടികളും മാത്രമായി …

ഡോ, താൻ വീഡിയോ കോളിൽ വരോ. ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെടോ. കുറെ ആയി തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട്… Read More