എന്റെ വാക്കുകളിലെ സത്യസന്ധത കണ്ടിട്ടാണോ എന്തോ എന്തായാലും അവൾ എന്റൊപ്പം വീട്ടിൽ വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു…

രചന: ഉമേഷ് യു വി എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും കാണും സിനിമാകഥയെ പോലും വെല്ലുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ. അത്തരത്തിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ആണ് ചുവടെ ഉള്ളത്.ഇത് ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ കൂടി ആണ്.നാളെ ചിലപ്പോൾ വലിയ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എന്റെ വീട് …

എന്റെ വാക്കുകളിലെ സത്യസന്ധത കണ്ടിട്ടാണോ എന്തോ എന്തായാലും അവൾ എന്റൊപ്പം വീട്ടിൽ വരാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു… Read More