പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മൂലയിൽ തല താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന പെൺ കുട്ടിയെ നോക്കി പുച്ഛത്തോടെ ഗോവിന്ദൻ സാറും…

അവൾക്കൊപ്പം ~ രചന: ഹഫി ഹഫ്സൽ “സാറേ .. ആ കൊച്ചു ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല .. ഏതോ നല്ല വീട്ടിലെ കൊച്ചാണെന്നു തോന്നുന്നു ” ” എന്റെ ലീലേ… ഇതൊക്കെ ഇവളുമാരുടെ മേക്ക് അപ്പ് അല്ലെ .. ചായം പൂശി പാതി …

പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മൂലയിൽ തല താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്ന പെൺ കുട്ടിയെ നോക്കി പുച്ഛത്തോടെ ഗോവിന്ദൻ സാറും… Read More

അവൾ അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് പ്രകാശാണ് കഴിക്കാനായി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വന്നു സ്നേഹത്തോടെ വിളമ്പി കൊടുത്തു….

മായാ ലോകം ~ ഒരുകൊച്ചു നർമ്മകഥ സസ്നേഹം ഹഫി ഹഫ്സൽ ” മായേ ചോറെടുത്ത് വെക്കൂ .. വിശന്നിട്ട് കൊടല് മുദ്രാവാക്യം വിളി തുടങ്ങി ” കുളി കഴിഞ്ഞു പ്രകാശൻ തീൻ മേശക്കരികിലെത്തി അകത്തേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു . ഇത്തവണ പഞ്ചായത്ത് …

അവൾ അടുക്കളയിൽ ചെന്ന് പ്രകാശാണ് കഴിക്കാനായി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വന്നു സ്നേഹത്തോടെ വിളമ്പി കൊടുത്തു…. Read More