കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിലെ കസേരയിൽ ബ്യൂട്ടീഷൻമാരായി ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്നവർ എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റിലും അമ്മയും ഗീതുവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ…

വേളി ~ രചന: StoriTeller കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിലെ കസേരയിൽ ബ്യൂട്ടീഷൻമാരായി ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്നവർ എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റിലും അമ്മയും ഗീതുവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ… തലയിലെ ഈറനായ തുണി അഴിച്ചെടുത്ത് അമ്മ ചെറുതായി സാമ്പ്രാണി പുകച്ച് കൊണ്ട് …

കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കണ്ണാടിക്ക് മുന്നിലെ കസേരയിൽ ബ്യൂട്ടീഷൻമാരായി ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്നവർ എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റിലും അമ്മയും ഗീതുവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ… Read More

വേളി ~ ഭാഗം 02 ~ രചന: StoriTeller

മുൻഭാഗം വായിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ… “മാധവ് ഞാൻ വന്നത്….” എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും എന്നറിയാതെ അവൾ അവനെ നോക്കി ……. “അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് , കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അനുരാധ കോളേജിൽ ചേർന്ന സമയം ഒരിക്കൽ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു… ആദ്യം …

വേളി ~ ഭാഗം 02 ~ രചന: StoriTeller Read More